Firemní prezentace

Příjem objednávek na firemní prezentaci DMO 49 Prostějov z důvodu naplnění kapacity uzavřen.

Partnerství konference

Pozice je rozdělena do tří kategorií – Generální partner, Hlavní partner a Partner. Jednotlivé kategorie jsou odlišeny limitní částkou plnění. Cenová nabídka na míru.

Generální partner (pouze jeden)

 • Přímá účast na programu konference – možnost vlastní přednášky v max. délce 15 min.
 • Umístění loga na podiu jednacího sálu a na webových stránkách konference (velikost loga v poměru 1:2 k ostatním partnerským logům).
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Nadstandardní prezentační místo v přísálí – umístění podle vašeho výběru.
 • Uveřejnění celostránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 6 zástupců firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Hlavní partner (maximálně tři)

 • Přímá účast na programu konference – možnost vlastní přednášky v max. délce 5 min.
 • Umístění loga v jednacím sále a na webových stránkách konference.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Prezentační místo v přísálí.
 • Uveřejnění půlstránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 4 zástupce firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Partner (počet neomezen)

 • Umístění loga v jednacím sále a na webových stránkách konference.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice ve sborníku přednášek v samostatné sekci „Partneři konference“, možnost vložení reklamní inzerce nebo odborného článku. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.
 • Stručné představení firmy vč. loga a pozice v katalogu firem v samostatné sekci „Partneři konference“. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Prezentační místo v přísálí.
 • Uveřejnění půlstránkové inzerce v odborném časopise Obec a finance.
 • Vstup pro 4 zástupce firmy – zahrnuje účast na konferenci včetně zajištění občerstvení a oběda.

Přímá prezentace

 • Prezentační místo v přísálí – 1× stůl, 2× židle, v případě objednávky přípojka el. energie, konferenční materiály.
 • Dva vystavovatelské průkazy – vstup na přednášky, občerstvení, oběd.
 • Zápis do katalogu firem – stručné představení firmy. Katalog je uveřejněný na webových stránkách konference, v tištěné podobě je distribuován spolu s konferenčními materiály všem účastníkům na akci.
 • Možnost umístění vlastního výstavního prvku.

Vkládaná inzerce

 • Zařazení 1 ks reklamního letáku do sborníku přednášek k akci. Sborník vychází v nákladu 950 ks a je společný pro oba termíny akce.

Platební podmínky a storno poplatky

Úhrada prezentace musí být provedena před akcí na základě zálohové faktury vystavené společností PONCA, spol. s r. o. V případě prodlení se splatností faktury si pořadatel vyhrazuje právo zrušit objednávku prezentace.

Pro stornování již provedené objednávky platí následující stornopodmínky:

 • více než patnáct dnů před akcí – 0 % z výše objednávky,
 • 15–6 dnů před akcí – 30 % z výše objednávky,
 • 5 a méně dnů před akcí – 100 % z výše objednávky.

Storno objednávky musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu sekretariat@ponca.eu nebo písemně na adresu pořadatele. V případě, že poplatek (nebo jeho dostatečná část) nebyl v den storna uhrazen, má pořadatel nárok na jeho zaplacení do výše dle termínu storna a objednatel se zavazuje mu tuto částku v takovém případě uhradit nejpozději do deseti dnů po konání akce.

Všeobecné podmínky pro vystavovatele

Objednatel ručí za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za škody způsobené jeho jednáním nebo jednáním jím pověřených osob. Pořadatel neručí za vystavované exponáty a za neplnění způsobené zásahem vyšší moci.

Objednatel nesmí svojí prezentací omezovat ostatní vystavovatele (např. hlukem, světelnými efekty, promítáním apod.) Objednatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze na přiděleném prezentačním místě. Šíření letáků, vylepování materiálů či propagačních plakátů na okna, stěny nebo sloupy není dovoleno.

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem objednávek. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 101/2000 Sb. Souhlas s využitím elektronické adresy lze odvolat v souladu se zákonem 480/2004 Sb.

Kontakt

 • PONCA, spol. s r. o., Drahobejlova 1142/34, 190 00 Praha 9
 • TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Manažer konference – Blanka Brychtová, e-mail: brychtova@ponca.eu, tel. 603 842 731