Všeobecné podmínky pro návštěvníky konference Den malých obcí

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadateli konference Den malých obcí (dále jako „akce“) a návštěvníky.
  2. Hlavním pořadatelem akce je TRIADA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091, IČO 43871020.
  3. Dalšími pořadateli jsou společnost Český zavináč, z. s., se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 10943, IČO 70837457 a PONCA spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1142/34, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 109644, IČO 27461840.
  4. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o pořadateli, rozumí se tím jak hlavní pořadatele, tak i spolupořadatele.
  5. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím držitel vstupenky jakékoli kategorie, včetně vystavovatelů, přednášejících a zástupců sdělovacích prostředků.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaným provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupenky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí zaplacením vystavené faktury, nebo převodem.
  2. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. odvolat účast lze nejpozději 7 dní před konáním konference
   2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
   3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  3. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu sekretariat@denmalychobci.cz nebo písemně na adresu pořadatele.
  4. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek přerušit nebo zcela zastavit.
 4. Vstupenky na akci
  1. Cena vstupenky a všechna konkrétní oprávnění s jejím vlastnictvím spojená se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách akce. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Vstupenky jsou vystavovány na jméno návštěvníka a jsou nepřenosné. Předání vstupenky v rámci úřadu objednavatele jsou možné pouze po dohodě s pořadatelem. Čestné (VIP) vstupenky jsou nepřenosné. Účast na akci je podmíněna předložením platné vstupenky oprávněným držitelem.
  3. K zakoupení vstupenky je třeba uvést platné kontaktní údaje. Pořadatel zaručuje, že takto získané údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (viz bod 7.7 těchto podmínek).
 5. Účast na akci
  1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet se po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  2. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  3. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  4. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení, porušování právních předpisů nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
 6. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím začátkem plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve.
  2. V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele nemá návštěvník nárok na vrácení uhrazeného vstupného, může však nevyčerpanou vstupenku využít jako volnou vstupenku na další ročník akce.
  3. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  4. Pořadatel nevrací nevyužité vstupné. Marným proběhnutím akce se nevyužitá vstupenka stává neplatnou.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.
 7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory konference se řídí Zásadami zpracování osobních údajů organizátorů.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 1. 12. 2019.