Všeobecné podmínky pro návštěvníky konference Den malých obcí

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadateli konference Den malých obcí (dále jako „akce“) a návštěvníky.
  2. Hlavním pořadatelem akce je TRIADA, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, U Svobodárny 1110/12, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091, IČO 43871020.
  3. Dalšími pořadateli jsou společnost Český zavináč, z. s., IČO 70837457 a PONCA spol. s r. o., IČO 27461840.
  4. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o pořadateli, rozumí se tím jak hlavní pořadatele, tak i spolupořadatele.
  5. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím držitel vstupenky jakékoli kategorie, včetně vystavovatelů, přednášejících a zástupců sdělovacích prostředků.
 2. Platnost obchodních podmínek
  1. Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání řídí:
   1. Těmito všeobecnými podmínkami
   2. Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaným provozovatelem místa konání akce.
   3. Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
  2. Tyto podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupenky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.
 3. Platební a storno podmínky
  1. Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí zaplacením vystavené faktury, nebo převodem.
  2. Pro stornování již provedené objednávky účasti platí následující storno podmínky:
   1. odvolat účast lze nejpozději 15 dní před konáním konference
   2. při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací
   3. termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.
  3. Storno objednávky účasti musí být doručeno pořadateli na kontaktní adresu sekretariat@denmalychobci.cz nebo písemně na adresu pořadatele.
  4. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo příjem objednávek přerušit nebo zcela zastavit.
 4. Vstupenky na akci
  1. Cena vstupenky a všechna konkrétní oprávnění s jejím vlastnictvím spojená se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách akce. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
  2. Vstupenky jsou vystavovány na jméno návštěvníka a jsou nepřenosné. Předání vstupenky v rámci úřadu objednavatele jsou možné pouze po dohodě s pořadatelem. Čestné (VIP) vstupenky jsou nepřenosné. Účast na akci je podmíněna předložením platné vstupenky oprávněným držitelem.
  3. K zakoupení vstupenky je třeba uvést platné kontaktní údaje. Pořadatel zaručuje, že takto získané údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (viz bod 7.7 těchto podmínek).
 5. Účast na akci
  1. Návštěvníci akce jsou povinni zdržet po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
  2. Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
  3. Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
  4. V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení akce, porušování právních předpisů, závažného porušování společenských norem, nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
  5. Návštěvníci jsou povinno uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou kongresového centra uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
  6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny pořadatele vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.
  7. V případě nedodržení závazných předpisů nebo důvodných pokynů pořadatele dle předchozích článků je návštěvník povinen uhradit pořadateli případnou vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, a to bez ohledu na případný jiný postih návštěvníku z jeho jednání vzešlý.
  8. Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady účasti na konferenci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele.
 6. Změna termínů a programu
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím začátkem plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve.
  2.  případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele a nezpůsobených návštěvníkem má návštěvník nárok na volný vstup na další ročník akce konaný po zrušeném nebo nekonaném ročníku, popřípadě, pokud o to požádá, na vrácení konferenčního poplatku do dvou měsíců od data konání akce, a to na účet, z něhož byl konferenční poplatek uhrazen.
  3. Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
  4. Pořadatel nevrací nevyužité vstupné. Marným proběhnutím akce se nevyužitá vstupenka stává neplatnou.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.
 7. Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů
  1. Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a 89 zák. č. 89/2012 Sb.
  2. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
  3. Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
  4. Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
  5. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
  6. Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
  7. Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory konference se řídí Zásadami zpracování osobních údajů organizátorů.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 13. 5. 2020.