Den malých obcí – 31. setkání (jaro 2009)

Termín a místo konání

  • 10. 3. 2009 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 12. 3. 2009 (čtvrtek) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

Dny malých obcí – hlavně o financování

Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB)

Počátkem března se opět konaly Dny malých obcí. V Praze a ve Vyškově se sešlo více než 800 starostů, kteří vyslechli zajímavé informace z resortů místního rozvoje, zemědělství, financí a vnitra. Vedle toho dostali odpovědi na své dotazy, vyslechli představitele krajů, náměty na energetické úspory a mohli se seznámit s prezentací řady firem.

Úvodem je třeba se zmínit o tom, že na pražském setkání byla slavnostně vyhlášena soutěž Vesnice roku 2009 a hlavní organizátoři podepsali podmínky i charakteristiku soutěže pro letošní rok. Za Ministerstvo pro místní rozvoj to byl ministr Cyril Svoboda, za resort zemědělství ministr Petr Gandalovič, za Spolek pro obnovu venkova Eduard Kavala a za Svaz měst a obcí Josef Bezdíček.

V programovém bloku Ministerstva pro místní rozvoj ministr Svoboda zdůraznil význam soutěže Vesnice roku pro rozvoj venkova a hovořil o hlavních prioritách resortu – vedle dotačních programů se zmínil i o politice bydlení a regionálním a územním rozvoji. Na toto téma ve Vyškově rovněž vystoupil první náměstek a státní tajemník Jiří Stodůlka a náměstek ministra Milan Půček. Posluchači se mohli podrobně seznámit s rozsahem a možnostmi jednotlivých dotačních programů.

Blok vystoupení za Ministerstvo zemědělství uvedl ministr Gandalovič. Rovněž on zdůraznil význam soutěže Vesnice roku pro venkovské osídlení a potvrdil, že v letošním roce již potřetí bude vyhodnocena spolupráce obcí se zemědělskými subjekty na vesnici a udělena oranžová stuha v této oblasti. Zároveň informoval o postupu realizace projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Pátá výzva přinesla velký převis žádostí obcí o dotace a proto ministr rozhodl o zvýšení objemu finančních prostředků na 200 % předpokládaného objemu, aby mohlo být v této fázi uspokojeno více žadatelů. Bohužel také sdělil pro obce špatnou zprávu, že od 5. kola žádostí o podporu z PRV již nebude daň z přidané hodnoty (DPH) uznatelnou položkou v nákladech, což znamená zvýšení vyšší finančního podílu žadatelů na realizaci projektů. O plnění PRV dále podrobněji informovaly pracovnice ministerstva Zuzana Krochová a Iveta Králová.

Ministerstvo financí reprezentoval na Dnu malých obcí náměstek ministra Eduard Janota a ředitel odboru územních rozpočtů Jan Zikl. Hlavním tématem jejich vystoupení byly rozpočty územních orgánů místní samosprávy v návaznosti na současnou složitou ekonomickou situaci. Seznámili přítomné s možnými variantami vývoje daňových příjmů obcí při růstu HDP v ČR o 1 % a při poklesu HDP v letošním roce o 2 %. Současné odhady ekonomického vývoje se přiklánějí spíše k pesimistické variantě, která v důsledku znamená pro obce pokles daňových příjmů o cca 18,8 mld. Kč, což je, převedeno na každou obec, přibližně snížení o 11,2 % proti schválenému rozpočtu a nebo snížení daňových příjmů o 12,2 % proti loňské skutečnosti. Obcím se v této souvislosti doporučuje pečlivě sledovat vývoj plnění daňových příjmů, přizpůsobit se spíše pesimistické variantě vývoje a uvážlivě používat rezervy, vytvořené v minulých letech. Každá obec by rovněž měla zvažovat všechny investice, které generují další finanční výdaje v budoucnosti.

V další části svého vystoupení informovali představitelé ministerstva financí o závěrech analýzy financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků. Analýza proběhla v loňském roce v souvislosti s přípravou nového zákona o rozpočtovém určení daní. Rozbor, zpracovaný představiteli ekonomických vysokých škol, sice přinesl přehled o hospodaření obcí, získal podrobné informace o struktuře jejich výdajů, co se týče doporučení pro změnu rozpočtového určení daní jsou však navržené principy příliš obecné a pouze orientační. Analýza však prokázala existenci problémů v oblasti financování obcí, které však nesouvisí s rozpočtovým určením daní. Je to zejména nízká úroveň daňových pravomocí obcí, nevyváženost systému financování přenesené státní správy a oblasti samosprávy, nepřehledný je také celkový dotační systém, který omezuje přístup malých obcí k dotacím. V rámci příslušné pracovní skupiny došlo ke shodě na principu, který umožní profinancovat postupně nekryté výdaje na přenesenou působnost. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji na přenesenou působnost představují u obcí 3,9 mld. Kč a u krajů 0,8 mld. Kč.

K problematice rozpočtového určení daní se na Dnech malých obcí vyjádřili také představitelé obou organizací, které zastupují zájmy obcí a měst. Pokud jde o Svaz měst a obcí, ten prosazuje postupné řešení. Především cestou vyrovnání nákladů, které obce vynakládají na výkon přenesené státní správy a dále zařazením nového kritéria počtu žáků do rozpočtového určení daní. Stanovisko SMO na Dnech malých obcí prezentovala Jaroslava Kypetová. Sdružení místních samospráv je naproti tomu pro radikální změnu rozpočtového určení daní. Východiska SMS představil Josef Bartoněk. Tento návrh vychází z údajů analýzy a zásadně mění váhu jednotlivých kritérií a posiluje výrazně daňové příjmy všech obcí a měst do sto tisíc obyvatel. Nepřekročitelnou překážkou tohoto záměru pravděpodobně bude skutečnost, že uvedené posílení zároveň znamená dramatické snížení daňových příjmů největších měst – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

Ministerstvo vnitra prezentovalo zkušenosti z poznatků odboru kontroly a dozoru. Hlavní důraz však byl kladen na přípravu obcí k realizaci zákona o datových schránkách, které představují kvalitativní změnu ve veřejné správě. K problematice vystoupil vrchní ředitel Robert Ledvinka a ředitelka odboru Marie Kostruhová.

Poděkování patří generálnímu partnerovi Dnů malých obcí, kterým byla Komerční banka, a. s.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás