Den malých obcí – 45. setkání (jaro 2016)

Termín a místo konání

  • 1. 3. 2016 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 8. 3. 2016 (úterý) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 45. DMO

Tradiční setkání starostek, starostů a dalších zástupců obcí se zástupci ministerstev – Den malých obcí – se uskutečnil 1. března 2016 v Národním domě Na Smíchově v Praze a 8. března 2016 ve Společenském domě v Prostějově. Odborníci ze státní správy a spolupracujících organizací a svazů seznámili účastníky konference ve svých vystoupeních s aktuálními informacemi potřebnými pro činnost zastupitelstev.

DMO je setkání zástupců veřejné i státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek, a to zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se již od roku 1995 2× ročně, vždy v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů. Registrovaných účastníků bylo tentokrát více než 750.

V Praze v Národním domě Na Smíchově byly slavnostně vyhlášeny podmínky 22. ročníku soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR a Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

Program konference byl jako obvykle rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, klíčových pro menší obce. V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupila v Praze Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně, v Prostějově pak Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky, kteří přítomné seznámili se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s výzvami v rámci IROP a novými dotačními tituly MMR. Hlavním tématem Ministerstva zemědělství byl Program rozvoje venkova a komplexní pozemkové úpravy, se kterým účastníky konference seznámili Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, a Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí odd. strategie a implementace. V rámci bloku ministerstva zemědělství přednesl svůj příspěvek také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Blok Ministerstva životního prostředí se věnoval projektům obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí. S odbornou přednáškou vystoupili Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU a Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí. V rámci bloku Ministerstva vnitra hovořila Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministryně o novinkách z pohledu úseku veřejné správy Ministerstva vnitra. S nejčastějšími nedostatky zjišťovanými při kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí seznámila Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Zástupci Ministerstva financí, Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů a Ing. David Šátek z téhož oddělení se zaměřili na financování územních rozpočtů v roce 2016 a novelu RUD.

V programu konference opět vystoupili představitelé Svazu měst a obcí – Mgr. František Lukl, MPA, předseda, Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda a Dagmar Novosadová, DiS., členka předsednictva a Spolku pro obnovu venkova – Mgr. Eduard Kavala, předseda.

Generálním partnerem 45. Dne malých obcí byla Komerční banka, a. s. Josef Molík, manažer veřejného sektoru vystoupil v programu s přednáškou na téma KB – spolehlivý partner municipalit. Zástupci hlavního partnera konference, společnosti ECO LED SOL, s. r. o., David Nový, obchodní ředitel, a Miloslav Zpěvák, oblastní ředitel pro Moravu, seznámili účstníky konference s možnostmi financování výměn veřejného osvětlení v obcích bez vstupní investice. Dalším hlavním partnerem konference byla ICT Unie, z. s. Odborná předáška – Infrastruktura pro broadband zazněla od pana Michala Frankla, člena představenstva a Ladislava Mahna, zástupce ICT Unie, z. s.

Na doprovodné výstavě konference DMO se opět představila řada firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Přední místo mezi vystavovateli zaujímali dovozci a prodejci komunální techniky, dále se zde prezentovali dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Nechyběly ani firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblastí komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 45. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás