Den malých obcí – 30. setkání (podzim 2008)

Termín a místo konání

  • 9. 10. 2008 (čtvrtek) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)
  • 14. 10. 2008 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)

Jubilejní třicáté Dny malých obcí se vydařily

Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB) Větší foto (60–100 kB)

Jubilejní třicáté Dny malých obcí se konaly ve dnech 9. října v Praze a 14. října ve Vyškově. Obou setkání se zúčastnilo více než 800 starostů a starostek z venkovských obcí a měst. Atmosféra se nesla nejenom v duchu kulatého výročí, ale v podzimním předvolebním období se účastníci zajímali především o prezentace jednotlivých ministerstev.

Přesto však potleskem ocenili zasloužilé účastníky, kteří navštívili všech třicet Dnů malých obcí. Byli to starostové Jaroslav Kofroň (Božetice), Jindřich Kvapil (Koberovy), Jiří Soběslavský (Nedrahovice), Václav Lulák (Otročiněves) a na Moravě Josef Myslík (Pavlice). Na ministerstvech a centrálních institucích se představitelé přece jen mění častěji než starostové obcí, a tak byl oceněn jen náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář, který stál na počátku prvních Dnů malých obcí v roce 1995.

Na obou akcích, v Praze i ve Vyškově byly představeny obce, které se umístily v soutěži Vesnice roku 2008, o jejímž významu hovořil předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Soutěž byla také součástí prezentace Ministerstva pro místní rozvoj, kterou uvedl první náměstek resortu, Milan Půček. Ve svém vystoupení hovořil o národních programech v oblasti regionálního rozvoje i v oblasti bydlení, o politice územního rozvoje a o strukturálních fondech.

V roce 2008 ministerstvo realizovalo Program obnovy venkova (tři dotační tituly), který je dále financován prostřednictvím krajů. Resort dále v oblasti regionů podporoval úpravy bývalých vojenských areálů (dva dotační tituly) a obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou. V příštím roce v této oblasti bude zaveden nový program – bezbariérové obce. Celkový požadavek ministerstva v rozsahu 460 miliónů korun je však v rozpočtu zatím limitován částkou 334 miliónů korun. Rovněž v Programu obnovy venkova se počítá se zavedením nových dotačních titulů (podpora obnovy drobných sakrálních staveb a podpora zapojení romské komunity do života venkovských obcí).

Národní programy podpory bydlení jsou v návrhu rozpočtu ministerstva na rok 2009 značně omezeny. Předpokládaná potřeba v rozsahu nejméně jedné miliardy korun je zatím kryta částkou 420 miliónů korun. Požadavek resortu je však oprávněný, neboť ve všech formách podpory dosud požadavky z regionů vysoce převyšují uspokojené zájemce. Možnosti státního rozpočtu budou znamenat, že Státní fond rozvoje bydlení zruší prakticky všechna dosavadní opatření, s výjimkou programu Panel, který je však rovněž finančně omezen. Z programů v gesci MMR bude zřejmě do budoucna zachována jen regenerace sídlišť. Při dostatku finančních zdrojů se však pro rok 2010 počítá s dalším rozšířením podpory investic do bydlení.

V současné době se dokončuje celorepublikový nástroj územního plánování, dokument Politika územního rozvoje, který významně přispěje ke koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí a zároveň uvede do souladu resortní koncepce s průměrem do území.

Oblast strukturálních fondů (podrobněji rozebíráme jednotlivé operační programy na jiném místě) prodělává v rámci implementace Regionálních operačních programů velký rozvoj. Alokace v rámci vyhlášených výzev se k 5. září pohybuje v rozsahu od 30 % (region soudržnosti Moravskoslezsko) do 72 % (region Jihovýchod) z alokace na programové období 2007–2013.

Aktuálně je třeba obce upozornit na Integrovaný operační program, oblast intervence 5.3. – modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, kde běží od 30. června výzva pro možnost podpory na tvorbu a aktualizaci územního plánu obce s ohledem na udržitelný rozvoj území. Týká se to obcí od 500 do 4999 obyvatel, které nemají územní plán nebo obcí do 500 obyvatel, jejichž plán byl schválen před 1. červencem 1992 a musí zapracovat do nového ÚP rozvojový záměr nadmístního významu. Příjem žádostí je do 31. 12. 2008.

Ministerstvo zemědělství

má gesci za Program rozvoje venkova, financovaný z Evropského fondu rozvoje zemědělství a venkova (EAFRD). Zejména opatření a podopatření realizovaná v rámci jeho osy III. a IV. jsou určena obcím. O postupu čerpání prostředků z tohoto evropského fondu a dalších aktuálních otázkách informoval ministr zemědělství Petr Gandalovič, který se však zúčastnil pouze pražského setkání.

V loňském roce proběhlo druhé kolo příjmů žádostí, které se týkalo třetí osy. Šlo o podopatření – III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení, dále III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a III.3.1. Vzdělávání a informace.

V průběhu října 2008 probíhalo páté kolo příjmu žádostí ve stejných opatřeních osy III. a zároveň pro opatření osy IV.

Šlo o opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, IV.1.1. Místní akční skupina a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Podle stavu k 8. říjnu bylo zaregistrováno v rámci třetí osy 121 projektů v rozsahu 825 mil. Kč (disponibilní alokace 1051 mil. Kč).

V rámci osy IV je dosud zaregistrováno 102 žádostí a ke spolufinancování schváleno 48 místním akčním skupinám (MAS) za 359 mil. Kč. V rámci pátého kola bude vybráno dalčších 32 MAS.

Žadatelé byli seznámeni s dílčími změnami kritérií pro nastávající období.

Ministerstvo vnitra

Hlavní část prezentace Ministerstva vnitra přednesl náměstek ministra Zdeněk Zajíček a byla zaměřena na představení zákona č.  300/2008 Sb, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon nabývá účinnost 1. července 2009 a je revolucí v byrokracii. Upravuje totiž elektronické úkony orgánů státní moci (včetně obcí), fyzických a právnických osob prostřednictvím datových schránek. Upravuje systém datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů.

Datová schránka je elektronické úložiště, určené k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči orgánům státní moci. Obce a města zřizují datovou schránku povinně a jejím prostřednictvím budou komunikovat s ostatními orgány. Tento systém nejenom zásadně změní zažitá pravidla doručování, ale bude vyžadovat zásadní změny v systému práce na úřadech. Na všechny tyto skutečnosti se musí veřejná správa a její pracovníci připravit.

Náměstek Zdeněk Zajíček informoval dále přítomné o dalších legislativních krocích při zavádění eGovernmentu. Připravuje se zákon o základních registrech, které budou tvořit páteř informačního systému (registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace a registr práv a povinností). V oblasti informačních a komunikačních technologií se pro veřejnou správu připravují další elektronické projekty jako je např. elektronický občanský průkaz, elektronická Sbírka zákonů, elektronická legislativa aj.

V rámci programového bloku resortu vnitra vystoupila také ředitelka odboru dozoru a kontroly nad výkonem veřejné správy Marie Kostruhová, které uvedla některé aktuální změny, zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami.

Ministerstvo financí

Státní rozpočet na příští rok z pohledu územní samosprávy prezentoval Jan Zikl, ředitel odboru územních rozpočtů a programového financování na Ministerstvu financí. Bohužel jeho vystoupení zaznělo jen v Praze a čtyři stovky starostů na Moravě marně čekaly na slíbený příjezd pražského referenta, který se omluvil telefonicky až v průběhu jednání – to byla mimochodem událost, která se z třiceti akcí stala poprvé. Doufejme, že naposled.

V návrhu státního rozpočtu se předpokládá, že letos i  v příštím roce zůstane kladné saldo hospodaření obcí (6,7 mld. Kč) i krajů. Rovnoměrně porostou příjmy i výdaje. Predikce na rok 2009 očekává růst daňových příjmů obcí o 108,8 %. Dotace pro územně samosprávné celky v příštím roce budou na úrovni 36,6 mld. Kč u obcí a 82,2 mld. Kč u krajů. Ministerstvo financí připravuje nový způsob výpočtu ukazatele dluhové služby, navrhuje změny v programovém financování a očekává výsledky analýzy výdajů měst a obcí, jako podklad pro připravovanou novelu rozpočtového určení daní v roce 2010. 

Státní fond životního prostředí

V oblasti životního prostředí zazněla prezentace přednesená Martinem Kubicou, vedoucím odboru příjmu žádostí a krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí.Soustředil se především na představení operačního programu, jeho prioritních os a legislativní rámec implementace včetně předpisů vztahujících se k aktuálním výzvám.

V říjnu a listopadu probíhá příjem žádostí pro oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vody, 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, 2.1. Zlepšování kvality ovzduší, 2.2. Omezování emisí, 3.1. Výstavba nových zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie a 7.1. Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání. V době konání akce šlo o aktuální informace, které byly přínosem pro všechny zájemce.

31. Dny malých obcí

Pro úplné splnění zpravodajské povinnosti je nutno připomenout, že na Dnech malých obcí vystoupili také představitelé některých krajů a účastníci měli možnost seznámit se s prezentací několika desítek firem, které nabízí své výrobky a služby veřejné správě.

Generálním partnerem akce byla Česká spořitelna, a. s., hlavní partneři Česká pošta, s. p., Elektrowin, a. s., a E.ON Česká republika, s. r. o.

Časopis Obec a finance jako organizátor spolu se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova zve všechny na jarní 31. Dny malých obcí, které se uskuteční 10. března v Praze a 12. března 2009 ve Vyškově.

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení

Napsali o nás