Den malých obcí – 33. setkání (jaro 2010)

Termín a místo konání

  • 23. 2. 2010 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a (mapa)
  • 2. 3. 2010 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16 (mapa)

33. Den malých obcí – vyhlášen další ročník soutěže Vesnice roku

Počátkem března se opět konaly na Moravě i v Praze tentokrát již 33. Dny malých obcí. Zazněly zde informace především resortů místního rozvoje, zemědělství, financí, vnitra a životního prostředí.

Vedle základních informací o podpůrných programech, které jsou k dispozici na Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti regionálního rozvoje, bytové politiky, cestovního ruchu i územního plánování, byla vyhlášena letošní soutěž Vesnice roku 2010 a účastníci byli seznámeni s čerpáním prostředků z evropských fondů. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova má rovněž své nové vlastní webové stránky na adrese: www.vesniceroku.cz. Naleznete zde veškeré základní informace, týkající se soutěže, přehled dosavadních výsledků a zejména podmínky soutěže a její charakteristiku. Podmínky podepsali za účasti plného sálu v Národním domě na Smíchově vyhlašovatelé – ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček a resortního ministra zastoupila ředitelka odboru Zuzana Dvořáková.

Program rozvoje venkova, který garantuje Ministerstvo zemědělství byl také hlavním předmětem prezentace tohoto resortu. Výsledky nedávno ukončeného osmého kola byly pro většinu žadatelů nepříliš radostné. Převis zájmu od samého počátku fungování programu způsobil, že z téměř patnácti set žádostí bylo uspokojeno jen 250 žadatelů o podporu. Řada často velmi kvalitních projektů nemohla být zařazena. Potvrzují se obavy, které jsme vyjadřovali při formulování zásad Programu – objem alokací určených pro obce zdaleka nedostačuje jejich potřebám a požadavkům. Situací v Programu rozvoje venkova se zabýval i Monitorovací výbor EAFRD, což je nejvyšší řídící orgán programu a schválil změny pravidel pro jednotlivá opatření, především však skutečnost, že další výzva bude vyhlášena až v roce 2011 (do konce plánovacího období zbývá již jen jedna roční alokace).

Obce volají po úpravě rozpočtového určení daní a na úkor dotací chtějí posilovat daňové příjmy, snížené v důsledku krize. Proto také Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova požádaly o obnovu činnosti pracovní skupiny při Ministerstvu financí, která by se těmito problémy zabývala (pozn. red.: skupina koncem března začala pracovat). Na téma financování obcí vystoupil Jan Zikl, ředitel odboru MF ČR. Uvedl tvrdá fakta o vývoji a poklesu daňových příjmů obcí. Zatímco v minulých deseti letech byly roční přírůstky daňových příjmů v průměru 8 %, rok 2009 znamenal pokles o 14 % (snížení o 22 mld. Kč). Pro rok 2010 se počítá s nárůstem o 15 %, ale ani potom se skutečnost nedostane na úroveň roku 2008. Je to pro obce velmi těžká situace. Jedinou pozitivní zprávou je pokrytí výdajů obcí na přenesenou působnost ve státní správě, kde se relativně nejvyšší zvýšení příjmů týká právě malých obcí. Obce se základní působností ještě v roce 2007 měly náklady na přenesenou působnost hrazeny z 21 %, nyní je to již 95 %. Zvýšení se dotýká všech typů obcí, mimo obcí s rozšířenou působností.

O současném stavu v programu Zelená úsporám referoval Petr Holub, ředitel odboru udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí. Program, který byl vyhlášen v březnu loňského roku, byl modifikován, umožňuje i zateplování panelových domů a má k dispozici 16,8 mld. Kč (výnosy z prodeje tzv. emisních kreditů). Zaregistrováno je téměř 7000 žádostí a objem projektů představuje 1,2 mld. Kč. V programu je možno žádat o podporu na úsporná opatření při vytápění budov, na výstavbu energeticky pasivních budov, na využití obnovitelných zdrojů pro vytápění i o podporu na projektovou přípravu. O podporu mohou žádat právnické i fyzické osoby a také obce a města. Samostatná typ podpory se týká i památkově chráněných objektů.

Velkou pozornost účastníků upoutalo vystoupení Marie Kostruhové, ředitelky odboru dozoru a kontroly z Ministerstva vnitra. Zazněly odpovědi na dotazy a konkrétní poznatky z dozoru a kontroly samosprávné činnosti obcí. Hovořilo se rovněž fungování technologických center a spisové službě obcí v návaznosti na projekt datových schránek.

Generálním partnerem 33. Dnů malých obcí byla Komerční banka, a. s.

Další informace

Partneři a vystavovatelé