Den malých obcí – 48. setkání (podzim 2017)

Termín a místo konání

  • 31. 10. 2017 (úterý) – Prostějov, Komenského 4142/6 (mapa)
  • 7. 11. 2017 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)

Závěrečná zpráva ke 48. DMO

Ve dnech 31. října 2017 (v Prostějově) a 7. listopadu 2017 (v Praze) proběhla již 48. odborná konference Den malých obcí. Konferenci navštívilo přes 700 starostek, starostů a dalších zástupců obcí z celé republiky, kteří zde získali aktuální informace zejména z oblas rozvoje venkova, financování, dotační poliky a dalších. Toto pravidelné setkání starostů a starostek obcí se zástupci ministerstev a organizací zastupujících venkovské samosprávy se koná dvakrát ročně již od roku 1995.

Konferenci v Prostějově zahájila Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky. V Praze se konference konala pod záš tou Středočeského kraje. Odborný program byl rozdělen do bloků podle jednotlivých ministerstev a partnerů konference, vystoupili zde také představitelé Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Program konference otevřel zástupce České spořitelny, a. s., generálního partnera akce, pan Radek Novák s přednáškou Digitalizace mění svět.

Následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém vystoupili v Prostějově Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální poliky, a Ing. Lenka Kriegischová, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů, odbor řízení operačních programů, v Praze Ing. Andrea Daňková, vedoucí oddělení regionálních agend, odbor regionální poliky, a PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, odbor řízení operačních programů. Jejich přednášky se týkaly podpory rozvoje venkova a možnos projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu.

Tématem hlavního partnera konference společnos GDPR Služby, s. r. o., bylo obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kyberne cké bezpečnos. Přednášku s názvem GDPR v prostředí obcí a měst přednesl pan Jiří Jurka, Head of Delivery/DPO.

S aktuálními informacemi, které souvisejí se zaváděním nového nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů vystoupili i zástupci spolupořadatele konference, společnost Triada, spol. s r. o., Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, a Mgr. Jan Brychta, projektový manažer.

Mgr. Lenka Kubíková, vedoucí oddělení projektových opatření II, a Ing. Zuzana Dvořáková, zástupce ředitele odboru Řídící orgán PRV, z Ministerstva zemědělství se věnovaly připravovaným invesčním a plošným podporám lesního hospodářství pro období 2014–2020 z Programu rozvoje venkova.

Program pokračoval blokem Ministerstva životního prostředí. V Prostějově Ing. Jan Kříž, náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, a v Praze Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, seznámili přítomné s aktuálními i připravovanými projekty v rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020 vedoucími ke zlepšování životního prostředí.

Ministerstvo financí zastupovali v Prostějově Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS, a v Praze Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování, kteří se zaměřili na vývoj hospodaření obcí a krajů v roce 2017 s výhledem do roku 2018 a seznámili s aktuálním děním v RUD.

V průběhu konference byly také vyhrášeny podmínky soutěže Zlatý erb 2018. Vyhlašovatelem soutěže je Český zavináč, z. s.

Konferenci uzavřel blok Ministerstva vnitra. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ve své přednášce vysvětlila způsob odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků. JUDr. Vít Šťastný, ředitel odboru legislavy a koordinace předpisů hovořil o aktuálních předpisech z oblas veřejné zprávy.

Prezentace přednášejících jsou uveřejněny na webových stránkách konference.

Tradiční součás konference je doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblas odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblas komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva ke 48. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení